KDO JE KDO » Rozhovory » Pojištění dětí se začíná koncentrovat na závažnější rizika

Pojištění dětí se začíná koncentrovat na závažnější rizika

4.9.2013, Rozhovory, Dagmar Šístková

Pojištění dětí se začíná koncentrovat na závažnější rizika

Na otázky, týkající se pojištění dětí, odpovídá RNDr. Martin Rotkovský, risk manažer UNIQA pojišťovny.

* Když mluvíme o pojištění dětí, napadla mne jedna aktuální souvislost. Myslíte, že i narození královského potomka ve Velké Británii bylo impulsem pro uzavření jeho pojištění?

Tak to opravdu nevím, nicméně se domnívám, že dítě s takovým zázemím a servisem klasické retailové formy pojištění efektivně nevyužije. Pokud taková smlouva byla uzavřena, bude důvodem spíše prezentační účel, než reálná potřeba. Koneckonců v anglosaském prostředí bylo v této souvislosti analyzováno téměř vše, co je obvyklé pro většinu smrtelníků na straně jedné a těch královských na straně druhé.


* Má pojišťování dětí v Evropě tradici? Jak je to v okolních zemích?

Ano, tradici má silnou. Rozdíly jsou zejména mezi západní a východní Evropou, a to co do různých druhů krytí i co do výše pojistných částek. Rodiče na západ od nás investují podle svých možností hlavně do zdravotního pojištění, aby se jejich dětem dostalo v případě potřeby té nejlepší léčebné péče. Myslí rovněž na možnou ztrátu schopnosti absolvovat běžnou školní docházku nebo později pracovat v důsledku těžkého zdravotního handicapu. Pro tyto extrémní případy chtějí děti finančně zabezpečit. Další podstatnou součástí pojištění bývá pokrytí kvalitního vzdělání, tedy postupné shromažďování dostatečného obnosu na zaplacení vysokoškolských studií.


* A když se podíváme na východ Evropy?

Rodiče pojišťují své děti zpravidla už v předškolním věku a investují do zabezpečení většinou několik desítek eur měsíčně. Dá se říci, že je to velmi často produkt koupený od ochotného zprostředkovatele, který byl prodán spíše jako „takové lepší spoření“, kdy byl zvláště akcentován spořící prvek „pro start do života“.


* Tak, a nyní domů. Jak je to u nás?

Myslím, že pojištění a spoření dětí a mladých má u nás značnou tradici a to už od dob minulého režimu, kdy se dobře prodávalo takzvané sdružené pojištění mládeže. Ve většině oblastí tvoří Česká republika jakýsi most mezi východem a západem. V oblasti  pojištění se dá říci, že je dnes výrazně blíže k západu. Nedávno jsme diskutovali podmínky trhu v zemích, kde naše skupina působí s odborníkem z Mnichovské zajišťovny a říkal jsem mu svůj názor, že ČR je uprostřed tohoto mostu. Překvapilo mě, že s tímto hodnocením poměrně jednoznačně nesouhlasil, protože se o ČR domnívá, že už je na druhém, tedy „západním“ břehu. Vzhledem k tomu, že se na trhu v CEE pohybuje přes deset let, domnívám se, že ví, o čem mluví. Do jisté míry to platí i o pojištění dětí. Rodiče zde pojišťují své děti dříve než v okolních státech. Dle našich statistik přes polovinu smluv je uzavřeno do dvou let věku dítěte.

Co mne také těší je, že trh se i pro tuto oblast začíná koncentrovat na závažnější rizika, která člověka diskvalifikují dlouhodobě nebo trvale. To je samozřejmě u dětí obzvlášť nepříjemné, byť zde musím do jisté míry obdivovat schopnosti zprostředkovatelů taková rizika nabídnout. Člověk je totiž relativně rozumně schopen uvažovat o rizicích, která hrozí jemu, ale pokud se stejná rizika vztahují na jeho děti, je to mnohonásobně emotivnější záležitost.


* Mezi tato rizika patří i pojištění úrazů. Jak významná je to složka?

Z hlediska dnešní nabídky a poptávky jsou rozhodně nejdůležitější. Česká republika vykazuje bohužel jeden z nejvyšších evropských ukazatelů dětské úrazové úmrtnosti. Každoročně utrpí smrt úrazem až tři sta dětí, a toto číslo se na rozdíl od okolních zemí nedaří příliš snižovat. Totéž platí i o vážných úrazech s delší dobou léčení a úrazech s trvalými následky. Naši lékaři během roku ošetří zranění půlmilionu dětí, z nichž několik tisíc bohužel končí trvalými následky. Na druhé straně je pravda, že podíl úrazů například na vzniku invalidních důchodů tvoří stále velmi nízký podíl, a spojovat ty nejzávažnější situace se vznikem v důsledku úrazu by bylo extrémní chybou.


* Mysleli jste na to při inovaci vašeho dětského pojištění Motýlek?

Samozřejmě. Motýlek rovněž myslí na závažné zdravotní stavy spojené s pozdějším vznikem invalidity – klient může počítat s výplatou renty do pětašedesáti let.

V rámci našeho pojištění má malý klient u nás krytí proti trvalým následkům úrazu s progresivním pojistným plněním od 0,5 % až do výše šestinásobku pojistné částky.

Ale zachovali jsme i „evergreeny“ jako denní odškodné úrazu, a za hospitalizaci, kterou jsme navíc doplnili i o pojištění doprovodu blízké osoby, vzhledem k tomu, že trendem je dívat se stále více na léčení komplexněji, než jen na seznam úkonů a chemických prvků.


* Ale proč se v případě těžké invalidity vyplácí renta jen do 65. roku věku klienta? To znamená, že v 65 letech je člověk definitivně „na odpis“? Pak musí vystačit jen se státními penězi?

Hlavním důvodem pro omezení vyplácení plnění vztažených k invalidním důchodům je to, že se výplata obvykle váže na přiznání a vyplácení invalidního důchodu pro invaliditu příslušného stupně. V 65 letech dochází k jejich konverzím na starobní důchody a není možné vazbu na státní invalidní důchod dále využít. V tomto věku by bylo navíc poměrně komplikované nastavit vlastní posuzování, které vychází z obvyklé definice invalidity určitého stupně, jakožto poklesu schopnosti vykonávat určitou výdělečnou činnost o určitou procentní část. To, co by v tomto věku mělo být pojišťováno, je neschopnost se o sebe sám postarat. I pro tuto závislost na péči další osoby nabízíme samostatné pojištění a u něj je výplata formou doživotní renty.


* Je obvyklé, že součástí pojištění jsou i závažná onemocnění? Jaká to jsou v případě dětského pojištění Motýlek a proč?

Řada dětských produktů na trhu dnes pojištění proti závažnému onemocnění nabízí. Nejinak je tomu u našeho Motýlka. Krytí máme pro deset vážných dětských diagnóz, jako například zhoubné nádory, meningitidu, encefalitidu, ochrnutí, transplantaci orgánů, ztrátu zraku nebo sluchu, kóma nebo selhání ledvin. Snažili jsme se ze statistik společně s naším zajistitelem vybrat skutečně těžké zdravotní problémy, které se v dětské populaci vyskytují relativně často a přitom znamenají významné omezení a zásah do dosavadního způsobu života.

Ale v oblasti krytí zdravotních rizik poskytuje Motýlek nejen vlastní finanční kompenzaci v případě nějaké nepříjemné události. To se sice stalo součástí řady produktů. I když samozřejmě preventivní složka u pojišťoven nenahradí tu kompenzační, jsme

velmi hrdí na další součást našeho zdravotního zabezpečení pro děti, a sice na tzv. TOP ASISTENCI, díky níž umíme zprostředkovat špičkovou léčebnou péči u předních specialistů v ČR. A to je na našem trhu unikát.


* Co přesně je obsahem TOP ASISTENCE pro malé pacienty a jak to v praxi funguje? Začíná se někde v místní ordinaci a pak se obrací pojišťovna na specializované pracoviště? Musí na to existovat zvláštní smlouvy?

Tuto službu mohou využívat klienti do osmnácti let věku, tedy v období, kdy zdravotní péče o ně spadá pod dětské lékaře. Jedná se o nadstavbovou službu, tzv. „second opinion“. UNIQA pro ně zprostředkuje termín u špičkového dětského specialisty pro příslušnou potřebnou oblast medicíny na předním zdravotnickém pracovišti v Praze nebo v Brně, protože pro řadu oborů prostě jinde tento standard pokrytí pro některé specializace neexistuje. Pro tento účel má UNIQA s těmito subjekty speciální smlouvu, která podmínky dané pojistnou smlouvou zajišťuje. Termín u specialisty si lze vyžádat telefonicky v UNIQA pojišťovně. Která pak zajistí a za tuto koordinaci i zaplatí příslušného odborníka.


* Jde o investiční životní pojištění, takže: do jakých fondů se investuje a proč?

Protože jde o investiční pojištění, tak jsme použili víceméně standardní nabídku investičních příležitostí, které máme i v jiných produktech. Protože jde ale o dětské, a tím pádem i kratší smlouvy, tak jsme omezili ty vůbec nejdynamičtější čistě akciové strategie.


* V inovovaném Motýlkovi od vaší pojišťovny je zajímavou součástí i speciální bonus pro malé jedničkáře. Oč  jde?

To je takový náš bonbónek, kterým jsme chtěli Motýlka odlišit od jiných produktů a přinést novinku, kterou ocení výborní žáci a studenti – a koneckonců samozřejmě i jejich rodiče. Doloží-li žák základní školy nebo student střední školy na konci školního roku samé jedničky na vysvědčení (nebo jejich slovní ekvivalent), obdrží od UNIQA pojišťovny na bankovní účet za odměnu finanční prémii ve výši měsíčního pojistného. Výše pojistného je volitelně 300, 500 nebo 700 korun, takže v případě výplaty motivační prémie dostane klient zajímavý příspěvek. A když se dítěti daří výborné výsledky v průběhu školní docházky opakovat, tím lépe pro něj…


* Pojišťují u nás často vnoučata jejich prarodiče?

To je zajímavá otázka. Prarodiče jsou u nás často schopni svým vnoučatům přilepšovat i tak, že si omezí své vlastní potřeby. V oblasti pojišťování dětských produktů se to zatím příliš neprojevuje. Podle našich statistik bylo doposud jen asi 11 % pojistných smluv Motýlek sjednáno osobami nad 50 let věku, zatímco téměř tři čtvrtiny pojistníků je ve věku 25 až 40 roků. Ale je to dáno spíše formou produktu. Mezi prarodiči jsou z oblasti pojistných produktů spíše poptávány jednorázově placené smlouvy, kdy vnoučatům odloží část „peněz stranou“. Běžně placená forma smlouvy je pro tuto generaci částečně i nelogická, protože aktuální běžné příjmy používají spíše na svou vlastní okamžitou spotřebu a odvádět nahromaděné prostředky pravidelně do pojištění nedává dobrý smysl a to jak emočně, tak finančně.


* Jakou má pojištění dětí perspektivu do budoucna?

Je to velmi atraktivní a do jisté míry i nová cílová skupina. Dnes je kolem třech čtvrtin smluv životního pojištění prodáno generaci ve věku 25-40 let. Tato generace je vůbec nejsilnější a pro pojištění, ale i řadu dalších finančních služeb přirozená. Pojišťovny se na ní a její vlastní zabezpečení hodně soustředí a mají do jisté míry žně. Problém je, že v tomto věku bude za 15-20 let pouze polovina proti dnešní generaci a současná generace v tomto věku bude mít úplně jiné potřeby. A ta nová ještě nebude mít vlastní prostředky. Takže je vidět, že nás čekají zajímavé výzvy…


Děkuji vám za rozhovor.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Facebook Twitter

Související články

03.09.2013UNIQA pojišťovna v prvním pololetí zopakovala pětiprocentní růst
28.08.2013UNIQA pojišťovna v chytrých telefonech kdykoli a kdekoli
20.08.2013UNIQA: Aktuální status vyřízení škody pro klienty nyní on-line
10.07.2013UNIQA uzavřela 40 % pojistných případů z povodní

Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.