Vývoj trhu, dohled » Vývoj trhu » Analýza: Pojistný trh se zastavil v očekávání

Analýza: Pojistný trh se zastavil v očekávání

25.10.2012, Vývoj trhu, NESS Czech s.r.o.

Analýza: Pojistný trh se zastavil v očekávání

První pololetí zpravidla poskytuje už dost údajů k tomu, aby se dalo odhadovat, jaký bude výsledek celého roku. Po slabším 1. čtvrtletí se v následujícím období dařilo pojišťovnám o něco lépe, nicméně trh stále zaznamenává mírný pokles. Je to na první pohled překvapující zjištění, ovšem pokud vezmeme do úvahy, že loňské 1. čtvrtletí bylo mimořádné, už tyto výsledky tak neočekávaně nevypadají.

Jako pokaždé jsme byli zvědavi, nakolik se potvrdí naše prognózy z předchozích analýz o pokračujícím poklesu jednorázového pojistného v ŽP, o neutrálním dopadu tzv. přímé likvidace do poměrů na trhu POV a o vývoji v pojištění vozidel obecně. Aktuální výsledky naše předpovědi potvrdily.


Trh z nadhledu

Pojistný trh za 1. pololetí 2012 meziročně celkově poklesl o téměř 0,6%. Je to dáno tím, že opakující se pokles v NŽP nebyl tentokrát kompenzován dostatečným růstem v ŽP, kde již před nějakou dobou přestal platit fenomén jednorázově placeného pojistného. Podíl ŽP na celkovém objemu pojistného se ovšem i tak opět o něco navýšil a dosáhl hodnotu 50,7%. To znamená, že pojistného na ŽP bylo o něco více než na NŽP. Ve skutečnosti byla hladina 50% podílu ŽP překonána již před rokem. V té době však byly výsledky vykazovány jinou metodikou a tak zdolání této hodnoty nebylo identifikováno. Podíl mezi ŽP a NŽP však nic nevypovídá o skutečné úrovni krytí rizik a tedy o vyspělosti pojistného trhu. A tak ani to, že k evropskému podílu (cca 60%) máme ještě poměrně daleko, neznamená nic podstatného.

Nejsilnější pojišťovnou zůstává Česká pojišťovna. Kooperativa zůstala „dvojkou“ trhu. Obě pojišťovny ovšem podíl na trhu ztrácejí. Již od počátku roku loňského roku je na třetím místě ČSOB Pojišťovna (především díky jednorázovému ŽP) následovaná Allianz a Pojišťovnou ČS. Výsledky za běžný rok ukazují stejné pořadí. A podobně je tomu i při posouzení výsledků za 2. čtvrtletí. Jen podíly na trhu jsou výrazně odlišné, když oba lídři jsou na tom o něco hůře a naopak ČSOB Pojišťovna a Allianz lépe. Pokud bychom se zaměřili na pojišťovací skupiny, tak PPF byla silnější z pohledu běžného roku a 2. čtvrtletí, zatímco VIG byl úspěšnější při hodnocení 1. pololetí.

V NŽP došlo k poklesu o téměř 1,3%. I zde je nejsilnější pojišťovnou stále Česká pojišťovna před Kooperativou, ovšem třetí je Allianz. V běžném roce i v hodnocení za 2. čtvrtletí je pořadí stejné. Ze všech těchto pohledů byla nejsilnější pojišťovací skupinou PPF. NŽP táhne dolů, i přes zpomalení, pokles v oblasti pojištění vozidel (v POV o 6%, v HAV o 2,1%). Zmírnění trendu dokládají i výsledky za 2. čtvrtletí. Ovšem i tak to u POV znamená ztrátu 4,4% pojistného, zatímco u HAV jen 1%. Počet smluv v POV přitom neustále roste (meziročně o 1,5%). Důvodem poklesu objemu pojistného je stále se snižující cena pojištění, která je rozhodujícím parametrem pro výběr produktu ze strany zájemců. Výsledky potvrzují, že ani služba tzv. přímé likvidace nepřinesla zásadní změnu v jejich preferencích, když souhrnný podíl pojišťoven, které tuto službu nabízejí, se změnil jen nepatrně (meziročně vzrostl o 0,6%b). Přímou likvidaci v různé formě nabízejí v podstatě všechny velké a střední pojišťovny a neznamená tak zásadní konkurenční výhodu. Menší pojišťovny nadále bojují o klienta především cenou. Pokles sazeb pojistného je hlavní příčinou i poklesu u HAV. A tak jediným rostoucím odvětvím NŽP je podnikatelské pojištění, které meziročně rostlo o 2,2%. Ztrátu zmírňovaly i ostatní produktové skupiny NŽP, které meziročně souhrnně rostly o 1,8%.

ŽP v podstatě zastavilo růst (+0,1%), ovšem po velkém výpadku v 1. čtvrtletí je „alespoň“ stagnace vlastně úspěchem. Do úplně jiné roviny se ovšem toto hodnocení dostává, pokud si uvědomíme, že 1. čtvrtletí 2011 bylo mimořádné, co se týká objemu pojistného (díky jednorázům). Proto jsou tyto výkyvy v podstatě zákonité. Na pozici „jedničky“ je Česká pojišťovna, které se ovšem velmi přiblížila ČSOB Pojišťovna a mnoho neztrácí ani Pojišťovna ČS a Kooperativa. Výsledky za běžný rok poskytují podobné pořadí jen s tím rozdílem, že si ČSOB Pojišťovna a Pojišťovna ČS svoje pozice vyměnily. Největší odlišnosti pak přináší hodnocení samotného 2. čtvrtletí, podle kterých je nejsilnější ČSOB Pojišťovna před Českou pojišťovnou, Kooperativou a Pojišťovnou ČS. Postavení těchto dvou společností pak předurčuje i to, že skupina VIG byla nejsilnější v ŽP ve všech typech hodnocení (1. pololetí, běžný rok a 2. čtvrtletí).

Na změny v oblasti ŽP má největší vliv kolísání u jednorázově placeného pojistného. Po 1. čtvrtletí vzbudil pozornost jejich výrazný pokles o 30%, nyní již k takovému propadu nedošlo a objem se snížil jen asi o 5%. Zatímco 1. čtvrtletí 2011 bylo mimořádné a tak velký pokles se dal očekávat (jak už bylo uvedeno), v samotném 2. čtvrtletí došlo dokonce k růstu o 25%. Celkový roční výsledek se tak jen těžko odhaduje, nicméně očekáváme pokles ročního objemu někde v rozmezí 5-10%. Dochází i k postupnému snižování podílu jednorázů na celkovém objemu ŽP. Nyní se pohybuje kolem 40%, což je méně než v období největšího rozmachu jednorázů na začátku loňského roku (45,5%). Přesto je stále vysoký. Opět zdůrazňujeme, že tento typ ŽP není tím, co by pojišťovny měly preferovat. Je u něj dominantní neprofitabilní, nebo málo profitabilní spořící složka, zatímco riziková část (kde lze naopak profitability dosahovat) je často jen symbolická. To také znamená, že pokles jednorázů by neměl být nijak dramatickým zásahem do zisku pojišťoven. Tak jako jej v období růstu v souvislosti s nimi nevytvářely, tak o něj nyní při poklesu jednorázů ani nepřijdou. Tento typ produktu není však ani dobrou variantou pro klienty, protože neplní hlavní funkci pojištění – zajištění rizik.


Pohyb v pojišťovnách

Po delší době také došlo k výraznému pohybu mezi samotnými pojišťovnami. Asi nejvýznamnější událostí je oznámení pojišťovny Direct o ukončení prodeje svých produktů. O tomto kroku se spekulovalo již delší dobu, nicméně k jeho oficiálnímu vyhlášení došlo až na konci 1. pololetí. Někteří pozorovatelé soudí, že příčinou konce byly příliš nízké sazby pojistného zejména v POV a HAV. Jsme jiného názoru. Pojišťovna špatně odhadla situaci na trhu a zvolila nevhodný obchodní model. Orientace na on-line kanál jako na téměř výhradní za situace, kdy je 90% on-line pojištění POV je sjednáváno prostřednictvím tzv. „srovnávačů“, se ukázala jako chybná. Pojišťovna po celou dobu své existence kupila stamiliónové ztráty, až její majitel vyhodnotil další působení na našem pojistném trhu jako neperspektivní. Další zprávou je spojení pojišťoven MetLife Amcico a Aviva, které bylo oznámeno v lednu. V tomto případě bude určitě zajímavé sledovat, jak se podaří spojit pojišťovnu Aviva, která je založena na staletých tradicích projevující se v konstrukci produktů a přístupu ke klientovi s pojišťovnou, která se vyznačuje značnou dynamičností. Na Slovensku došlo k propojení pojišťoven ERGO a Victoria Volksbanken a tak se nějaký krok očekával v průběhu 1. pololetí i u nás (přestože u nás pojišťovna ERGO nepůsobí). K tomu skutečně došlo, ale až po skončení prvního pololetí. V době, kdy je vytvářena tato analýza již je to však známá skutečnost a proto ji uvádíme – od září se došlo k přejmenování pojišťovny Victoria Volksbanken na ERGO (v rámci této analýzy však vystupuje stále pod názvem platným v 1. pololetí).

Produktová oblast byla v 1. pololetí ve znamení dvou zásadních okolností. Jednak se začalo čím dál hlasitěji hovořit o neudržitelnosti sazeb v POV a jednak se pojišťovny začaly soustředit na ukončení výjimky z antidiskriminační směrnice umožňující používat pohlaví jako parametr pro určení výše pojistného nebo pojistného plnění. V prvním případě podpořily úvahy pojišťoven některé nezávislé analýzy renomovaných společností, které tak v podstatě potvrdily náš názor vyslovený o více než půl roku dříve. Na blížící se ukončení výjimky z antidiskriminační směrnice zareagovaly pojišťovny představením produktů zaměřených speciálně na ženy. První z nich se začaly objevovat právě v 1. pololetí.

Několik pojišťoven již dříve nabídlo svým klientům možnost spravovat svoje pojištění pomocí on-line autorizovaného přístupu. Využit tohoto kanálu pro posílení obchodních aktivit se však zatím nepodařilo žádné z nich. Myslíme si, že se jim to nepovede bez vyřešení klíčové otázky: „jak přilákat klienty k tomu, aby svoje internetové pojišťovnictví pravidelně navštěvovali?“ Nicméně se o to pokoušejí alespoň postupným zvyšováním nabídky služeb, které lze touto cestou zajišťovat.

Naopak žádný velký pokrok nebyl dosažen v oblasti zvýšení kvality sjednání on-line u majetkových pojištění občanů (nemovitost a domácnost). Některým pojišťovnám se nedaří vyrovnat se s nebezpečím podpojištění klienta, který není bohužel dostatečně varován před následky, které z toho plynou. Pokud je klient výrazněji motivován cenou, může lehce dojít k tomu, že po provedení „cenové optimalizace“ formou snížení pojistné částky není dostatečně chráněn jeho majetek.

Přibývá také pojišťoven, které se snaží o on-line sjednání i u ŽP. Před časem se jednalo o téměř „výhradně“ spořící produkty, nyní zkoušejí některé společnosti sjednávat i riziková pojištění Je to velice obtížná úloha hned z několika důvodů. Především je zapotřebí překonat nezájem lidí o tento druh pojištění. Dále je nutné zajistit dostatečnou kvalitu sjednání jak z hlediska správného nastavení krytí rizik z pohledu klienta, tak i z pohledu akceptace (úpisu) rizika na straně pojišťovny. V neposlední řadě jde také o to, aby samotný proces sjednání byl pokud možno jednoduchý a srozumitelný, což se zatím podle našeho názoru daří nejméně.


Legislativa bez překvapení

Již vloni zasáhlo pojistný trh rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) o zrušení výjimky ze směrnice 2004/113/ES (tzv. „antidiskriminační“ směrnice), na jejímž základě je možno využívat pohlaví pro určení výše pojistného nebo pojistného plnění. Výjimka přestane platit 21. 12. 2012. Výše jsme se věnovali tomu, jak na tuto novinku zatím zareagovaly pojišťovny samotné. V 1. pololetí došlo ke zveřejnění pravidel, jak bude aplikována změna v praxi. Byla potvrzena domněnka, že se pravidlo bude vztahovat jen na nové smlouvy uzavřené po 21. 12. 2012. Zároveň se také potvrzuje, že pojištění žen a jejich větší zastoupení v pojistném kmeni bude ještě výhodnější, než se původně zdálo. Paradoxně tak může u pojišťovny, které nepůjde jen o objemové ukazatele, znamenat to, že nebude mít o pojištění mužů takový zájem a paradoxně by tak mohlo docházet k jejich diskriminaci.

Platnost směrnice Solvency II se opět (již tradičně) odsouvá. V 1. pololetí podala návrh na posun spuštění jen Česká republika a tak pravděpodobnost jeho schválení byla téměř nulová. Ovšem v době, kdy je psán tento text došlo k dalšímu posunu. Legislativní proces se opět opozdil a nepodařilo se tak schválit direktivu OMNIBUS 2 v plánovaném termínu. Hlasů a důvodů pro další odklad tak přibylo. V tuto chvíli je několik scénářů přičemž některé předpokládají spuštění v roce 2015, jiné až v roce 2016.


Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Facebook Twitter


Komentáře

adresář
PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.