Vývoj trhu, dohled » Solventnost II konečně tady!

Solventnost II konečně tady!

28.3.2014, Vývoj trhu, dohled, Pojistný obzor

Solventnost II konečně tady!

V oblasti přípravy Solventnosti II došlo ve druhé polovině minulého roku k významnému posunu směrem k zavedení režimu. Bylo dosaženo dohody na konečném znění směrnice a EIOPA vydala finální znění obecných pokynů pro přípravnou fázi. Začátek platnosti Solventnosti II 1. ledna 2016 je tedy reálný a toto datum se již zdá být konečné.

Dohoda dosažená na jednání trialogu

Klíčovým předpokladem vzhledem k zavedení Solventnosti II je schválení směrnice Omnibus II, která upravuje původní směrnici schválenou Evropským parlamentem v roce 2009. Aby se zažehnala hrozba dalšího odkladu Solventnosti II, bylo nutné vytvořit finální podobu směrnice do konce roku 2013. V průběhu druhé poloviny roku 2013 tedy proběhlo několik jednání trialogu (složeného ze zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropské unie), na kterých se diskutovaly jednotlivé kompromisní návrhy, a text postupně konvergoval do své konečné podoby. Na jednání trialogu konaném 13. listopadu se evropští zákonodárci dohodli na znění směrnice Omnibus II. Dohoda dosažená během osmihodinového jednání je zatím provizorní. Rada EU a parlament musí ještě směrnici Omnibus II přijmout i formálně. Hlasování parlamentu o tomto dokumentu je naplánováno na první polovinu roku 2014. Nicméně je vnímáno jako formální úkon a všeobecně se předpokládá, že dohodnutý text direktivy Omnibus II už nedozná žádných změn.

Schválení Quick Fix II

Další důležitou událostí se stalo schválení směrnice Quick Fix II, která posouvá začátek platnosti Solventnosti II na 1. leden 2016. Před schválením Quick Fix II bylo stále oficiálním datem účinnosti Solventnosti II začátek roku 2014, na což ale samozřejmě nebyl režim ani členské státy připraveny. Schválením směrnice byla tedy formálně zažehnána hrozba právního vakua, které by nastalo po 1. lednu 2014. Shoda znamená, že naplánovaný harmonogram pro zavedení Solventnosti II je realistický. V současné době jsou v platnosti následující milníky vedoucí k implementaci Solventnosti II:

 • 1. leden 2014 – začátek přípravného období na Solventnost II („phasing-in“)

 • 31. březen 2015 – termín pro transpozici direktivy do právních systémů členských států

 • 1. leden 2016 – začátek platnosti Solventnosti II

Změny v balíčku LTG

Hlavním tématem během vyjednávání o směrnici Omnibus II byl balíček opatření týkající se dlouhodobých garancí (LTG: Long-Term Guarantee). Původní návrh textu směrnice Omnibus II pro LTG opatření byl zformulován během léta 2013 na základě závěrů studie posuzující dopad na dlouhodobé garance, kterou vypracovala EIOPA. Některé části návrhu se však setkaly s nesouhlasem pojistného trhu. Rozdílné postoje trhu a evropských zákonodárců se postupně dařilo sbližovat. Nejproblematičtějšími body, u nichž došlo k nalezení kompromisu až na poslední chvíli, byly:

 • Kalibrace stabilizační úpravy (Volatility Adjustment), která byla nastavena na 65 %;

 • Přechodná opatření pro existující pojistné smlouvy bude možno aplikovat během 16letého období;

 • Spodní hranice spreadu pro aplikaci vyrovnávací úpravy (Matching Adjustment) byla nastavena na 35 % dlouhodobého průměrného spreadu pro korporátní dluhopisy a na 30 % současného spreadu pro vládní dluhopisy.

Vedle kvantitativních aspektů LTG balíčku byly v odsouhlaseném textu směrnice Omnibus II nastaveny také požadavky na supervizi, zveřejňování a transparentnost použití LTG opatření.

Další témata

Směrnice Omnibus II se však nezabývá pouze LTG opatřeními, byly odsouhlaseny i změny týkající se jiných oblastí. Okruhy stojící za zmínku jsou, mimo jiné, následující:

 • Ekvivalence třetích zemí – text definuje Evropské komisi možnost udělit režimu třetí země status prozatímní ekvivalence na dobu 10 let a za jistých podmínek toto období i prodloužit;

 • Úprava o tržní riziko (Credit Risk Adjustment) – toto téma bylo diskutováno do poslední fáze vyjednávání a nakonec bylo rozhodnuto, že pravidla pro použití úpravy o tržní riziko nebudou součástí Level 1 dokumentů. Budou tedy specifikována v rámci Level 2 nebo Level 3 dokumentů.

Reakce na schválení směrnice Omnibus II

Není překvapením, že instituce Evropské unie reagovaly na shodu dosaženou trialogem pozitivně. EIOPA dohodu přivítala a vyjádřila přesvědčení, že tím bude umožněno naplno uskutečnit další kroky vedoucí ke konzistentnímu dohledu v rámci členských států EU. Také reakce trhu byly vesměs pozitivní. Prezident Insurance Europe Sergio Balbinot vyzdvihl důležitost včasného dokončení směrnice Omnibus II. V té souvislosti poukázal na fakt, že stále zbývá spousta práce na technických detailech Solventnosti II tak, aby pojišťovny i dohledy byly plně připravené na začátek platnosti nového režimu v roce 2016. Mezi pozitivními názory však evidujeme i některé výjimky. V tomto směru významné prohlášení učinil Sven Giegold (člen Evropského parlamentu). Ten dohodu o směrnici Omnibus II vnímá jako výsledek lobování trhu, který může pomoci maskovat skutečný finanční stav pojišťoven pomocí ignorování ztrát způsobených finanční krizí. Prohlásil, že se osobně zasadí o to, aby společnosti využívající výhody LTG opatření byly „pojmenovány a zostuzeny“ (named and shamed) a aby byl také v tomto kontextu vyčíslen jejich „chybějící“ kapitál.

Stále zbývá mnoho práce

Přestože shoda dosažená ohledně směrnice Omnibus II znamená velmi důležitý krok směrem k uvedení Solventnosti II v platnost od roku 2016, stále zbývá velké množství práce k tomu, aby byl nový režim funkční. Pozornost se nyní obrací na návrh a dokončování Level 2 a Level 3 dokumentů. Významné množství prováděcích opatření a pokynů už sice bylo předpřipraveno, nicméně do roku 2016 stále zbývá připravit nezanedbatelný počet aktů v přenesené pravomoci (Delegated Acts), regulatorních a implementačních technických standardů (RTS a ITS) a Level 3 pokynů. Očekává se, že pozornost bude věnována především následujícím tématům:

 • LTG opatření v důsledku odsouhlaseného textu směrnice Omnibus II;

 • Další Delegated Acts, které byly specifikované ve směrnici Omnibus II;

 • Dlouhodobé investice.

V současné době probíhá diskuze mezi Evropskou komisí a pojistným trhem, který formuluje své připomínky k návrhu Delegated Acts, jenž byl trhu poskytnut na počátku ledna. Předpokládaný harmonogram schvalovacího procesu aktů v přenesené pravomoci je znázorněn v diagramu. V nedávné době EIOPA rovněž představila plán schvalování implementačních technických standardů a Level 3 pokynů (také viz přiložený diagram).

Přechodný režim v České republice V rámci České republiky v současné době probíhá proces novelizace zákona o pojišťovnictví s cílem včasné transpozice směrnice Omnibus II do českého právního řádu. V průběhu jara by měla novela procházet připomínkovacím řízením a na začátku léta se předpokládá její projednání vládou tak, aby mohla být schválena parlamentem do konce března 2015. Shoda na směrnici Omnibus II je rovněž jasným signálem, že k přípravnému období na Solventnost II, které začalo 1. ledna 2014, je potřeba přistoupit s plnou vážností. Česká národní banka (ČNB) již oznámila, že bude vyžadovat aktivní účast všech pojišťoven působících na českém trhu a bude požadovat po pojišťovnách plnění řady požadavků, a to zejména v těchto oblastech:

 

Řídicí a kontrolní systém, včetně systému řízení rizik

ČNB speciálně zmiňuje požadavek na zavedení pojistněmatematické funkce dle požadavků Solventnosti II, zbylé funkce (funkce řízení rizik, interního auditu a zajišťování shody s předpisy/compliance) jsou rámcově shodné s činnostmi podle stávající legislativy.

Vykazování požadovaných informací

Předkládání ročních výkazů připravených na základě oceňovacích pravidel Solventnost II.

Prospektivní hodnocení vlastních rizik (forward looking assessment – FLAOR)

Nastavení procesu kvalitativního a kvantitativního posouzení rizik, příprava čtyř zásadních dokumentů ORSA (vnitřního předpisu, evidence výsledků, interní ho reportu o výsledcích provedeného posouzení vlastních rizik a zprávy orgánu dohledu). Společnosti by měly během přechodného období přistoupit k posuzování své solventnostní pozice na základě solventnostního kapitálového požadavku. Podle návrhu ČNB je také v roce 2014 čeká pilotní test ORSA a o rok později plné ohodnocení vlastních rizik včetně projekce kapitálových požadavků.

Povinnosti pojišťoven

Už během prvního čtvrtletí roku 2014 se po pojišťovnách vyžaduje řada aktivit, které se převážně pojí s řídicím a kontrolním systémem. Jsou to především:

 • Vypracování implementačního návrhu k několika oblastem (klíčové funkce, úkoly pojistněmatematické funkce, rozhodování);

 • Nastavení procesu řízení;

 • Zpracování některých dalších aspektů souvisejících s obecnými požadavky v oblasti řízení a kontroly.

Pro druhé čtvrtletí 2014 se pak pozornost obrátí na:

 • Nastavení rolí a koncepce pro řízení rizik;

 • Vlastní posouzení rizik a kapitálu (definice politiky pro vlastní posouzení rizik zaměřené do budoucnosti, definice úlohy správního, řídícího a kontrolního orgánu, apod.).

Pojišťovny mají také povinnost ke konci každého čtvrtletí vypracovat zprávu pro ČNB, takzvaný „Progress report“ (požadovanou formu a strukturu ČNB poskytne s předstihem vždy na začátku daného čtvrtletí).

A co dál?

Věříme, že některé pojišťovny stále ještě potřebují vstřebat a vyhodnotit plný dopad přechodných opatření. Lze očekávat, že se nebudou požadavky kladené na tyto instituce během přechodného období výrazným způsobem měnit. Je proto žádoucí, aby pojišťovny uskutečnily nutné kroky nejen k naplnění požadavků během přípravné fáze, ale i k hladkému přechodu na nový režim na začátku roku 2016.

Poznámka redakce:

V době tisku časopisu došlo k podstatné změně a dne 11. 3. 2014 byla Evropským parlamentem schválena směrnice Omnibus II.

Pojistný obzor, Mgr. Dana bohatová Chládková, ing. Petr Svojítka
Deloitte

Zdroj: Pojistný obzor

Facebook Twitter

Související články

21.03.2014Právě vychází Pojistný obzor 1/2014
06.01.2014Je havarijní pojištění pod stejným tlakem jako povinné ručení?
02.01.2014NOZ: Potřeby a požadavky – oboje, či pouze jedno? Ale které…
16.12.2013Daňhel: ekonomiku pojištění odpovědnosti za škody čekají problémy
13.12.2013Právě vychází nové číslo Pojistného obzoru č. 4/2013
26.09.2013Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků
21.09.2013Obavy českých pojistitelů: Smršť nové legislativy  
14.09.2013Odškodňování újmy na zdraví podle nového občanského zákoníku

Komentáře

PR články

V AXA nyní uzavřete pojištění občanské odpovědnosti výhodněji a dokonce on-line

Vytopený soused, odřené dveře vedlejšího bytu, ale i štěkající domácí mazlíček, který vyleká sousedku tak, že udělá krok do prázdna a zlomí si nohu. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Naopak, takovéto situace jsou běžnou součástí sousedského soužití. Jejich řešení zase vizitkou dobrých sousedských vztahů. AXA v těchto dnech přináší novinky v oblasti pojištění občanské odpovědnosti.

Nejbezpečněji se loni jezdilo v Karlových Varech

Podle výsledků ČP Indexu bezpečnosti se v roce 2015 jezdilo nejbezpečněji v Karlových Varech. Ty se na prvním místě žebříčku usadily se značným náskokem. Naopak nejhůře si z krajských měst vedlo Brno. Mezi okresními městy je vítězů hned pět – Beroun, Klatovy, Rakovník, Rokycany a Tachov.

Klienti UNIQA beze škod v loňském roce dostanou opět bonus  na účet

Každý klient UNIQA pojišťovny registrovaný v exkluzivním věrnostním programu Q-Partner dostává za uplynulý kalendářní rok za své uhrazené pojistné vždy něco zpět – buď pojistné plnění jako náhradu nahlášené škody, anebo část ročního pojistného formou přímé výplaty na bankovní účet - tzv. bezeškodní bonus. Ten obdrží nyní v případě, že mu během roku 2015 žádná škoda nevznikla, jako poděkování UNIQA za jeho odpovědný přístup. Za loňský rok obdrží tento příjemný „pozdrav“ od UNIQA bezmála 4 500 klientů, mezi něž se rozdělí 4,523 milionu korun.